Insulation protection
حرف I و P به معنای حفاظت عایقی و مخفف کلمات Insulation Protection است

که با یک عدد دورقمی بعد از آن می آید. عدد اولی، درجه حفاظت در برابر میزان نفوذپذیری اشیاء خارجی به داخل تجهیزات را مشخص کرده و عدد بعدی درجه حفاظت در برابر نفوذ زیان آور آب به تجهیزات را نشان می دهد.

کد IPبرای تجهیزات ازIP00 که ابتدایی ترین مرحله حفاظتی می باشد، شروع شده و تا IP68 که بالاترین درجه حفاظتی در برابر نفوذ اشیاء خارجی و نفوذآب است ، طبقه بندی شده است.

در استانداردهای ایمنی لوازم خانگی (سری استانداردهای ISIRI 1562-1 ) ، عدد دوم پس از کدIP که نشان دهنده میزان درجه حفاظت در برابر نفوذ آب می باشد ، دارای اهمیت ویژه ای بوده و بررسی نفوذ اشیاءخارجی (عدد اول) در بند تخصصی و جداگانه ای(بند ۸ از ISIRI 1562-1) صورت می گیرد. لذا در این سری از استانداردها عدد اولی که بازه آن از ۰ تا ۶ می باشد ، تحت هر شرایطی قابل قبول بوده و بنابراین در این دسته از لوازم خانگی ، همیشه بجای عدد اول بعد از کدIP ، حرف X گذاشته و سپس عدد دوم قرار می گیرد. بعنوان مثال ، طبق استانداردهای ملی مربوطه حداقل کد IP برای لباسشویی ها باید IPX4 و برای آبگرمکنهای برقی IPX1 باشد.
www.iranqc.com
جزئیات کامل و دقیق مربوط به تعاریف و روشهای آزمون IP در استاندارد ملی ایران بشماره ۲۸۶۸ که برگرفته از استاندارد IEC 60529 می باشد ، به تفضیل بیان گردیده است.