آزمون دوره‌ای نازل‌های ایستگاه‌های CNG استانهای قزوین، اردبیل، گیلان و کرمانشاه با مجوز مرکز ملی اندازه‌ شناسی سازمان استاندارد ایران درحال انجام است.

آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت بعنوان اولین شرکت ایرانی که با تأمین تجهیز و تدوین دستورالعمل‌های لازم آزمون دوره‌ای نازل‌های CNG را در کشور از سال ۱۳۹۵ آغاز نمود و اکنون با توجه به الزامات استانداردسازی جایگاه‌های CNG ، بعنوان یک رویة منظم وسالیانه در تمام جایگاه‌های CNG کشور انجام می‌گردد.

انجام این آزمون به منظور اطمینان از عملکرد نازل‌ها (دیسپنسرهای) جایگاه ها CNG انجام تا از منافع جایگاه‌داران و مصرف کنندگان اطمینان حاصل شود.

کارشناسان آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با اطمینان مراحل انجام آزمون دوره‌ای نازل‌های ایستگاه‌های CNG در استان گیلان و اردبیل، انجام این آزمون را در استانهای کرمانشاه و اردبیل در دستور کار قرار داده‌اند.

این آزمون دوره ای با استفاده از تجهیزات مرجع (فلومتر مرجع) با دقت مناسب انجام می‌گیرد.