فرم نظر خواهی برنامه های آموزشی

شرکت کننده محترم لطفاً نظرات خود را در مورد شاخص‌های ذیل مشخص فرمایید.