Periodic test plan for CNG nozzles

لازم به توضیح است که آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت دارای گواهینامه  ISO/IEC 17025از مرکز تأیید صلاحیت ایران از سال ۱۳۸۹ در زمینه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری می باشد که در این مدت توانسته است تا طیف وسیعی از تقاضاهای مشتریان در واحدهای صنعتی و سازمانهای مرتبط را برآورده نماید.