۱۹ خرداد مصادف با ۹June  به عنوان روز جهانی تایید صلاحیت نام گذاری شده است.
World Accreditation Day
روزی بی نظیر برای توجه بیشتر به استفاده از آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده به منظور حصول اطمینان ازاندازه گیری های درست در صنعت ، تحقیقات علمی و در داد و ستد ها.
www.iranqc.com