اندیشه تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال ۱۹۴۷ در نشست رؤسای مؤسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می باشد که از سال ۱۹۷۰، چهاردهم اکتبر برابر با ۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شده است.

شرکت پویندگان بهبود کیفیت که در زمینه تدوین استانداردهای ملی ایران تجریه فعالیت چندین ساله را در کارنامه دارد ، روز جهانی استاندارد را به همین فعالین این عرصه تبریک عرض می نماید.