شرکت پویندگان بهبود کیفیت مطابق با ارزیابی مجدد شرکت ملی گاز ایران در لیست تأمین کنندگان این شرکت برای کالیبراسیون تصحیح کننده های کنتورهای گاز قرار گرفت.

این ممیزی بر اساس الزامات استاندارد BS 12405 می باشد.

همچنین شرکت پویندگان بهبود کیفیت با همکاری دانشگاه آزاد فومن در قالب یک طرح پژوهشی تدوین استاندارد IGS در این خصوص را در دستور کار دارد.

آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت با ایجاد زیرساخت مناسب از سال ۱۳۸۵ مشغول فعالیت می باشد که دارای تأییدیه صلاحیت از نظام تأیید صلاحیت ایران NACI می باشد.