دوره آموزشی الزامات و ممیزی سیستم یکپارچه مدیریت IMS در نگارش ۲۰۱۵ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت ، دوره آموزشی الزامات و ممیزی سیستم یکپارچه مدیریت IMS در نگارش ۲۰۱۵ به مدت دو روز (یازدهم و دودازدهم شهریور ۱۳۹۶) در شرکت پویندگان بهبود کیفیت برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی مهندس علیرضا موسوی فر ، مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت بودند که از سر فصل های این دوره ی آموزشی دو روزه می توان به آشنایی با انواع استانداردها، سازمان جهانی استاندارد (ISO)، بررسی یکپارچه سازی و تبیین مفهوم سیستم مدیریت یکپارچه، تبیین مفهوم کیفیت و لزوم توجه به آن، معرفی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001، معرفی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001، تشریح مفهوم ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت، معرفی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS18001، ارزیابی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی براساس مدیریت ریسک، مدل FMEA و…، تشریح مطالعه موردی اجرایIMS و ممیزی آن (Case-study) دربرخی واحدهای صنعتی اشاره نمود.

همچنین در این دوره آموزشی کارشناسانی از شرکت های پارس شهاب، آرد گیلان خوشه، ایران رادیاتور، باند و گاز شمال، بتن ساز خزر، پارس خزر، متقاضی آزاد و … حضور داشتند.

لازم به ذکر است شرکت پویندگان بهبود کیفیت از سال ۸۲ در بخش های نظیر آموزش ، مشاوره و استقرار سیستم های مدیریتی و سپس در حوزه های بازرسی و نمونه برداری ، تدوین استاندارد و آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون (از نظام تأیید صلاحیت ایران (NACI) مشغول به فعالیت می باشد.