بنا به هماهنگی انجام شده و به منظور آشنایی با توانمندی شرکت های خدمات فنی و مهندسی استان ، جناب آقای دکتر تامینی نماینده محترم رشت در مجلس شورای اسلامی و هئیت همراه از امکانات آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت و واحد فنی شرکت سیال سامانه اندیشه بازدید نموده و از نزدیک در جریان توانمندی های این دو مجموعه قرار گرفتند.

در این دیدار که آقای مهندس یوسفی ، مدیر کل اداره استاندارد نیز حضور داشتند ، آقای دکتر تامینی بر ضرورت استفاده همه جانبه از شرکت های دانش محور و تاثیر این شرکتها بر اشتغال افراد تحصیل کرده و دانشگاهی تاکید نموده و حمایت تمامی سازمانها و ارگانهای مرتبط را از توسعه چنین شرکتهایی لازم دانستند.