طی مراسمی دکتر توفیق معاونت محترم وزارت صنعت، معدن تجارت و آقای دکتر صادق زاده ریاست محترم سازمان گسترش نوسازی صنایع، آقای دکتر منتظری ریاست محترم سازمان از آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت از شرکتهای هولدینگ گروه بازدیدنموده و از نزدیک در جریان عملکرد، تجهیزات و امکانات شرکت قرار گرفتند.

لازم به توضیح است شرکت پویندگان بهبود کیفیت جزء شرکتهای دانش بنیان استان بوده که مراحل نهایی تائید خود را می گذراند.