رییس مرکز کالیبراسیون شرکت ملی گاز ایران از آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت بازدید نمود.

مهندس خالصی در این بازدید به منظور ارزیابی ابزار دقیق اندازه گیری آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت به شهر رشت سفر کرده بودند تا در بخش کالیبراسیون تصحیح کننده های ایستگاه های گاز اقدام به صدور صلاحیت گردد.

همچنین رییس مرکز کالیبراسیون شرکت ملی گاز کشور از توانایی های آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت ابراز رضایت کردند و آینده خوبی را برای این شرکت پیش بینی نمود و انجام کالیبراسیون ایستگاه های گاز توسط آزمایشگاه های مرجع دارای صلاحیت بومی را دارای مزایایی نظیر دسترسی بهتر شرکت گاز به آزمایشگاه مرجع و صرفه جویی در وقت و هزینه توصیف کردند.

لازم به ذکر آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت حدود سه سال سابقه ی همکاری با شرکت گاز گیلان برای کالیبراسیون فشارسنج ها و دماسنج های ایستگاه های TBS , CGS در کارنامه خود دارد.