Loading...

سرفصل های دوره آموزشی IMS شامل موارد زیر می باشد:

  • آشنایی با انواع استانداردها، سازمان جهانی استاندارد (ISO)

  • بررسی یکپارچه سازی و تبیین مفهوم سیستم مدیریت یکپارچه

  • تبیین مفهوم کیفیت و لزوم توجه به آن

  • معرفی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001

  • معرفی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001

  • تشریح مفهوم ایمنی و بهداشت شغلی در صنعت

  • معرفی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS18001

  • ارزیابی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغلی براساس مدیریت ریسک، مدل FMEA و…

  • تشریح مطالعه موردی اجرای IMS و ممیزی آن (Case-study) دربرخی واحدهای صنعتی