Loading...

سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

 • مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO 9001:2015

 • معرفی بندهای استاندارد  (۱۰ بند) ISO 9001:2015

 • الزام مرتبط با محیط کسب و کار ( بند ۴ استاندارد)

 • آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO9001:2015

 • شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در  ISO9001:2015   و اقدامات مرتبط با آنها

 • آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها

 • آشنایی با اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی

 • آشنایی با اصول ممیزی مطابق با استاندارد  ISO 19011

 • فلوچارت نظام ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی

 • آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی

 • تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی

 • گزارشات و مستندات ممیزی

 • صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیزی

 • برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی

 • مطالعه اجرای استاندارد ISO9001:2015  و ممیزی آن (Case- Study)  در واحد های صنعتی