موفقیتی دیگر برای شرکت خدمات فنی و مهندسی پویندگان بهبود کیفیت

به گزارش روابط عمومی پویندگان بهبود کیفیت، اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاهی کالیبراسیون از نظام تأیید صلاحیت ایران (NACI) گام دیگری در توسعه خدمات آزمایشگاهی و اعتبار نتایج آن تلقی می شود. این مهم بعداز تلاش دوماهه در ارتقای زیرساختها، تدوین مستندات مربوط و هزینه های مالی انجام شده، محقق گردید.

امید است با اخذ این گواهینامه بتوانیم بیش از پیش در راستای ارائه خدمات به مشتریان محترم گام برداریم.