پیرو تجربیات کارشناسان فنی آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت، این شرکت برای اولین بار پروانه بهره برداری تولید دستگاه چمبر رطوبتی را مطابق با الزامات نظام تأیید صلاحیت ایران (NACI) از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ نماید.

این دستگاه در آزمایشگاه های کالیبراسیون، بیمارستانها و واحدهای صنعتی به منظور بررسی عملکرد و کالیبراسیون داخلی رطوبت سنج های محیطی کاربرد دارد.