بازدید عضو شورای شهر رشت و معاونت جهاد دانشگاهی گیلان از مرکز دانش بنیان در استان گیلان

۱۳۹۸-۴-۲ ۱۱:۴۸:۲۸ +۰۰:۰۰۱۹ اسفند ۱۳۹۷ |اخبار|

استقبال کارشناسان واحدهای صنعتی گیلان از سمینار تجزیه و تحلیل گواهینامه های کالیبراسیون

۱۳۹۸-۳-۲۹ ۱۴:۲۱:۳۱ +۰۰:۰۰۱۵ اسفند ۱۳۹۷ |اخبار|

قرارگرفتن شرکت پویندگان بهبود کیفیت در لیست تامین کنندگان شرکت ملی گاز ایران

۱۳۹۸-۳-۱۳ ۱۰:۵۲:۴۱ +۰۰:۰۰۱۰ مهر ۱۳۹۷ |اخبار|

بارگذاری پست های بیشتر