Loading...

سرفصل های دوره آموزشی کنتـرل فـرآیند آمـاری SPC شامل موارد زیر می باشد:

  • آشنایی با ابزارهای هفتگانه کنترل آماری فرآیند (برگه ثبت داده ها، هیستوگرام، نمودار علت و معلولی )

  • انواع تغییرات در فرآیند

  • آشنایی با نمودارهای کنترلی برای مشخصه های متغیر وصفی

  • آشنایی با قابلیت فرآیند CP, CPK, CPU CPL, PP, PPK

  • آشنایی با قابلیت ماشین CM, CMK

  • آشنایی با کاربر د نرم افزار minitab در کنترل آماری فرآیند

  • مطالعه اجرای کنترل آماری فرآیند (Case- Study) در واحد های صنعتی