Loading...

سرفصل های دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی و تخصصی تجهیزات اندازه گیری شامل موارد زیر می باشد:

  • تاریخچه

  • مقدمه ای بر علم اندازه گیری و اندازه شناسی

  • مقدمه ای بر کیفیت و اندازه گیری

  • اصول کالیبراسیون وزن و تجهیزات مرجع مربوطه

  • اصول کالیبراسیون دما و تجهیزات مرجع مربوطه

  • اصول کالیبراسیون فشار و تجهیزات مرجع مربوطه

  • اصول کالیبراسیون ابعاد و تجهیزات مرجع مربوطه

  • اصول کالیبراسیون نیرو و تجهیزات مرجع مربوطه

  • خطاها و عدم قطعیت در اندازه گیری و کالیبراسیون

  • چگونگی تعیین فواصل کالیبراسیون