نحوه استفاده از هیدرومتر ها

ظرف آزمایش باید به صورت عمودی قرار بگیرد و دمای مایع مورد آزمایش، تاجایی که ممکن است، باید به دمای کالیبراسیون هیدرومتر نزدیک باشد. اطمینان حاصل کنید که هیدرومتر ومایع نمونه چرب و روغنی نباشند. هیرومتر را از قسمت بالای ساقه آن به صورت عمودی گرفته و به آرامی داخل مایع فرو برید تا آزادانه شناور بماند.

هیدرومترهای استاندارد شده دارای علامت مبنایی است که به کاربر این امکان را می دهد که متوجه هرگونه تغییر مکان ستون درجات در داخل هیرومتر بشود.

قبل از استفاده توجه داشته باشید که خط تراشیده شده روی ساقه هیدرومتر، دقیقاً بر روی خط مبنای ستون درجات منطبق باشد.

کالیبراسیون