آزمایشگاه فلو و تصحیح کننده

آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت پس از ممیزی های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران موفق به دریافت مجوز جهت کالیبراسیون تصحیح کننده های حجمی گاز شده است و این توانایی را دارد که کالیبراسیون تصحیح کننده های حجمی گاز را با بهترین توان اندازه گیری انجام دهد. همچنین آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت پیرو تجربیات خود در صنعت CNG و درک نیاز این صنعت به اندازه گیری دقیق در زمینه دیسپنسرها اقدام به خرید کالیبراتور مناسب و دقیق نموده است ، در حال حاضر آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت به عنوان تنها آزمایشگاه مجهز به کالیبراتور دیسپنسرهای CNG در کل کشور مطرح می باشد .