شهریه دوره:

شهریه دوره می بایست به حساب بانک تجارت شماره ۸۱۲۰۵۶۸۰۸ ، یا به حساب بانک سپه شماره ۱۲۹۸۰۰۳۰۸۰۰۷ و یا شماره کارت بانک تجارت ۴۱۱۸-۰۶۷۶-۸۳۷۰-۵۸۵۹ به نام پویندگان بهبود کیفیت واریز شود.

فرم ثبت نام

    تصویر رسید یا فیش پرداختی