شهریه دوره:

شهریه دوره می بایست به حساب بانک تجارت شماره ۸۱۲۰۵۶۸۰۸ ، یا به حساب بانک سپه شماره ۱۲۹۸۰۰۳۰۸۰۰۷ به نام پویندگان بهبود کیفیت و یا شماره کارت بانک تجارت ۲۲۲۹-۲۴۴۴-۸۳۱۰-۵۸۵۹ بنام محمدرضا آبادیان واریز شود.

فرم ثبت نام

    کد ملی

    شماره همراه

    تصویر رسید یا فیش پرداختی