آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه کالیبراسیون پویندگان بهبود کیفیت قادر به انجام کالیبراسیون pH متر و هدایت متر با استفاده از تجهیزات مرجع معتبر مانند Merck و Chemlab است. همچنین دارای توانایی کالیبراسیون هیدرومترهای شیشه ای با استفاده از دستگاه هیدرومتر مرجع استاندارد است.