هنگام اندازه گیری با دماسنج های مقاومتی ، عوامل مختلفی که در ساختمان فیزیکی و در مدار الکتریکی آن وجود ندارد در مقدار دما تاثیر گذار است

۱- مقاومت ناشی از عایق بندی ناکافی

بین اتصالات و ماده عایق که حسگر در درون آن قرار گرفته است مقاومت محدود و مشخصی قابل تعریف است . مقدار این مقاومت زیاد است. اگر بین اتصالات و ماده ای که مقاومت در آن قرار گرفته عایق بندی ضعیفی انجام شده باشد و یا اتصالی برقرار شود در مقدار دمای اندازه گیری شده تاثیر می گذارد و مقدار دما معمولا کمتر نشان داده می شود. در دما سنج های مقاومتی پلاتینی ۱۰۰pt ، مقاومت عایقی ۱۰۰ کیلو اهم خطای C° ۲۵/۰ و مقاومت عایقی ۲۵ کیلو اهم خطای C° ۱ ایجاد می کند.

۲- اثر خود گرمایشی

در دماسنج مقاومتی اساس اندازه گیری دما عبور جریان الکتریکی از حسگر دماسنج است، این جریان موجب می شود در مقاومت مقداری توان تلف شود و حسگر مقداری گرم شود. و گرم شدن حسگر سبب نشان دادن دما بیش از مقدار واقعی می شود. معمولا سازندگان دماسنج های مقاومتی ضریب خود گرمایشی دماسنج را نعیین می کنند و اعلام می نمایند که به ازای یک توان معلوم دما چقدر افزایش می یابد.

۳- ولتاژ های گرمایی

اگر در پیوند گاههای سیم های دماسنج مقاومتی که به یکدیگر متصل می شوند دما یکسان نباشد ولتاژ گرمایی به وجود می آید که به آن ولتاژ ترموالکتریک می گویند که برابر است با حاصل ضرب گرادیان دما در ثابت ترموالکتریک – ضریب سی بک – سیم مورد نظر . به دلیل یکسان بودن جنس فلز در دماسنج مقاومتی پلاتینی مقدار این ولتاژ صفر است. اگر سیمی از جنس دیگری به دماسنج وصل شود در پیوندگاه آن گرادیان دمایی به وجود می آید به عنوان مثال اگر این سیم از جنس مس باشد ، اختلاف ضریب سی بک پلاتین و ضریب سی بک مسμV/°C 7 است و هر گاه ۱ میلی آمپر جریان از مدار عبور کند خطای ایجاد شده در مقدار دما ۰۲/۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

۴- خطای ناشی از طول سیم رابط و مقاومت مدار

این خطا بخصوص در حسگر های دو سیمه قابل ملاحظه است باید توجه داشت که مقاومت مدار از حداکثر مقاومت مجاز ورودی نمایشگر تجاوز ننماید. روش ایده آل برای حل مسئله مقاومت های سیم های رابط استفاده از روش ۴ سیمه است.