رزومه تیم مدیریت و کارشناسی پویندگان بهبود کیفیت

لطفا جهت دریافت فایل کلیک فرمایید

همچنین شرکت پویندگان بهبود کیفیت در آموزش و مشاوره پروژه های فوق از همکاری اساتید زیر بهره مند می شود:

مهندس معصومه صادقی – مهندس سید حسن افتخاریان – مهندس داریوش روشن – مهندس محمد نیکبخت – دکتر رامین ناجی زاده – مهندس امیر جهانبانی – دکتر عشرت آبادی و …