Loading...

سرفصل های دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل موارد زیر می باشد:

  • اصول مدیریت و برنامه ریزی پروژه

  • انواع ساختارهای سازمانی پروژه

  • مزایای حاصل از پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه

  • حوزه های دانشی PM BOK

  • اصول پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه PMO

  • تحلیل ریسک پروژه

  • ارزش کسب شده در پروژه

  • گزارشات کاربردی در کنترل و مدیریت پروژه

  • مروری بر نرم افزار MSPROJECT و مزایای آن در سیستم مدیریت پروژه