Loading...

سرفصل های دوره آموزشی الزامات ممیزی داخلی سیستم مدیریت زنجیره تامین مواد غذایی ایزو ۲۲۰۰۰ ویرایش ۲۰۱۵  (ISO 22000 :2015) شامل موارد زیر می باشد:

  • آشنایی با تاریخچه و مفاهیم

  • تشریح الزامات استاندارد ISO22000:2015

  • نحوه تدوين خط مشي و اهداف ایمنی مواد غذایی

  • نحوه استقرار ارتباطات

  • نحوه مديريت برنامه هاي پيش نياز (PRPs)

  • نحوه ترسيم نمودار جريان فرآیند کنترل

  • نحوه ارزيابي مخاطرات ایمنی مواد غذایی

  • نحوه تعيين PRP هاي عملياتي

  • نحوه تعيين CCP ها و تهیه طرح HACCP

  • مطالعه موردی (Case- Study) اجرای استاندارد ISO 22000:2015 در واحد های صنعتی