Loading...

سرفصل های دوره آموزشی انبارداری و کنترل موجودی شامل موارد زیر می باشد:

  • تعاریف و مفاهیم انبارداری و کنترل موجودی

  • انواع سیستم های انبار

  • طراحي سيستم اطلاعاتي انبار وفرم هاي متداول در سيستم اطلاعاتي انبار…

  • شرايط محيطي انبار ،۵S انبار و…

  • روش هاي شمارش و كنترل كمي موجودي ها ( انبار گرداني )

  • روشها و مكانيزم هاي اجرايي در تجزيه و تحليل ساختار موجودي ها

  • چگونگی سیستم طبقه بندی و کدگذاری کالا

  • كنترل موجودي هاي انبار

  • به همراه دو کارگاه عملیاتی طی دوره