ISO 9001:2015

سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

 • مقدمه ای بر ویرایش جدید ISO 9001:2015
 • معرفی بندهای استاندارد  (10 بند) ISO 9001:2015
 • الزام مرتبط با محیط کسب و کار ( بند ۴ استاندارد)
 • آشنایی اجمالی با SWOT در مدیریت استراتژیک و نقش آن در استاندارد ISO9001:2015
 • شناسایی و ارزیابی ریسک و فرصت فرآیندها در  ISO9001:2015   و اقدامات مرتبط با آنها
 • آشنایی با دانش سازمانی و مدیریت دانش در سازمان ها
 • آشنایی با اصطلاحات و تعاریف استاندارد ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی مطابق با استاندارد  ISO 19011
 • فلوچارت نظام ممیزی و نحوه تهیه چک لیست ممیزی
 • آماده سازی و برنامه ریزی و اجرای ممیزی
 • تشخیص عدم انطباق ها در ممیزی
 • گزارشات و مستندات ممیزی
 • صلاحیت های لازم برای تعیین شایستگی ممیزی
 • برخی خصوصیات فردی مورد نیاز در ممیزی
 • مطالعه اجرای استاندارد ISO9001:2015  و ممیزی آن (Case- Study)  در واحد های صنعتی