17025

الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC

سر فصل های دوره آنلاین آموزش الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC شامل موارد ذیل می‌باشد:

iso 17025

آموزش بورس

• تاریخچه سری استانداردهای ۱۷۰۲۵ ISO/IEC
• تشریح کاربرد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO در آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون
• تشریح عناصر و الزامات استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO
• نحوه ایجاد مستندات مرتبط با ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO
• ممیزی استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO
• بررسی چک لیست ممیزی بر اساس۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO
• مطالعه اجرای سیستم مدیریت در آزمایشگاه های همکار
• سیستم کیفیت، کنترل مدارک، شایستگی، آگاهی، آموزش، بازنگری درخواست ها، پیشنهادها و قراردادها، واگذاری خدمات آزمون یا کالیبراسیون به پیمانکار فرعی، خرید خدمات و ملزومات، ارائه خدمت به مشتری، شکایات مشتریان، کنترل خدمات نامنطبق، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه، کنترل سوابق، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت، بررسی و بهبود محیط کاری، کنترل و تجزیه و تحلیل داده ها، کنترل تجهیزات، سوابق صحه گذاری، ردیابی در اندازه گیری، تضمین کیفیت نتایج آزمون و یا کالیبراسیون، گزارش دهی نتایج

 

 

 

جهت دریافت فایل PDF دوره الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC کلیک فرمایید

لینک دریافت فایل PDF

فرم نظر سنجی دوره آنلاین الزامات و ممیزی داخلی آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۱۷ ISO/IEC