Loading...

سرفصل های دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی شامل موارد زیر می باشد:

۱- توانایی ها ، منابع و اتلاف منابع در سازمانها

۲- تاریخچه مدیریت

۳- آشنایی با مکاتب اداری و خصوصیات آنها در واحدهای صنعتی

    ۳-۱- مکتب کلاسیک

    ۳-۲- مکتب نئوکلاسیک

    ۳-۳- مکتب اقتضائی

۴- آشنایی با وظایف مدیریت و سرپرستی و تکنیک های عملیاتی مورد استفاده در واحد های صنعتی

    ۴-۱- برنامه ریزی

    ۴-۲- سازماندهی

    ۴-۳- نیروی انسانی

    ۴-۴- کنترل و نظارت

    ۴-۵- هدایت و رهبری

۵- تفکیک های عملیاتی مرتبط با وظایف مدیریت نمایش فیلم آموزشی و بحث و بررسی با شرکت کنندگان