آزمایشگاه ابعادی

آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد پویندگان بهبود کیفیت با در اختیار داشتن انواع مختلف ست های گیج بلاک اعم از طول و زاویه ، کالیبراتور متر و خط کش ، گونیا و میز سطح صافی گرانیتی گرید ۰ و همچنین کالیبراتورهای دیگر قابلیت کالیبراسیون بسیاری از تجهیزات ابعادی را دارد.