Project Description

شرکت پویندگان بهبود کیفیت ، با توجه به تجربیات مدیران و کارشناسان خود تایید صلاحیت حقوقی سازمان استاندارد ایران را در زمینه تدوین استانداردهای ملی ایران اخذ نموده است و تاکنون ۳۹ مورد استاندارد ملی ایران توسط این شرکت تدوین و توسط موسسه استاندارد ایران رسما منتشر شده است که می توانید از کادر زیر دریافت نمائید:

تایید صلاحیت شرکت پویندگان بهبود کیفیت در بخش تدوین پیش نویس های استاندارد های ملی: