ردیف

نام و نام خانوادگی

رزومه

۱

مهندس محمدرضا آبادیان       

کلیک کنید.

۲

مهندس بهبود داداش زاده       

کلیک کنید.

۳

دکتر منصور دهستانی منفرد

کلیک کنید.

۴

مهندس علیرضا موسوی فر     

کلیک کنید.

۵

مهندس امین بنی مجیدی        

کلیک کنید.

۶

        مهندس سهیل آهنی                 کلیک کنید.

۷

مهندس وحید ییلاق بیگی       

کلیک کنید.

۸

مهندس فاطمه کاردان            

کلیک کنید.

همچنین شرکت پویندگان بهبود کیفیت در آموزش و مشاوره پروژه های فوق از همکاری اساتید زیر بهره مند می شود:
مهندس معصومه صادقی – مهندس سید حسن افتخاریان-مهندس داریوش روشن- مهندس محمد نیکبخت – دکتر رامین ناجی زاده – مهندس امیر جهانبانی – دکتر عشرت آبادی و …